1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky podnikatele:

Ing. Jan Novotný

Voroněžská 2550/10,

616 00 Brno,

 

Tel: + 420 777 728 579

Email: info@kabelkyzesveta.cz

 

IČO: 02209942

DIČ: CZ8402125138

 

nezapsaného ve veřejném rejstříku a podnikajícího též pod obchodní firmou označovanou jako „Kabelky ze Světa“, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou v postavení spotřebitele prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.kabelkyzesveta.cz

1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží, umístěná na webovém rozhraní obchodů www.kabelkyzesveta.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.kabelkyzesveta.cz  nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a vybraných služeb (např. doběrečné[PM1] ) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na výdejnách prodávajícího;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
d) bezhotovostně prostřednictvím služby GOPay

3.2. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

3.3. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji a to emailovou formou, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující,  doprava objednaného zboží je ZDARMA od výše objednávky 1000 Kč!  Kupující je povinen hradit tzv. „doběrečné“ ve výši 49,- Kč včetně DPH, pokud si tento způsob platby za objednané zboží zvolil. Ostatní možnosti platby za objednané zboží jsou ZDARMA! Podrobnosti o dopravě a platbě naleznete na: https://www.kabelkyzesveta.cz/content/13-doprava-a-platba

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání! Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. V případě objednání zboží kupujícím do některého z výdejních míst spol. Zásilkovna s.r.o. má kupující právo si zásilku před zaplacením rozbalit a prohlédnout. Pokud by kupující shledal zásilku jakkoliv porušenou či v rozporu s kupní smlouvou, tuto bezodkladně zanechá v daném výdejním místě a odchází pryč „bez placení“. Toto právo vzniká kupujícímu a je uvedeno v obchodních podmínkách www.kabelkyzesveta.cz (prodávajícího) i dopravce (Zásilkovna s.r.o.).

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ust. §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím nejlépe emailu nebo telefonicky a nebo i písemně na adresu prodávajícího. K oznámení o odstoupení může kupující využít fakturu jakožto přílohu emailu, kterým byl zákazník informován, že objednané zboží bylo odesláno. Na tento doklad (fakturu) ručně napíše "odstupuji od smlouvy", datum, číslo bank. účtu pro vrácení peněz a podepíše se. Rovněž můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,   není to však vaší povinností.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím v dohledné době, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zanecháno na jednom z výdejních míst spol. Zásilkovna s.r.o. (pobočky najdete zde) a zároveň opatřeno štítkem s čárovým kódem, který prodávající zašle kupujícímu emailem spolu s podrobným návodem po oznámení odstoupení od smlouvy. Ponesete přímé náklady   spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 0-200,- Kč.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ne však dříve, než bude předmětné zboží kupujícím vráceno (popř. zanecháno ve výdejním místě spol. Zásilkovna s.r.o.). Vrácení peněžních prostředků probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

5.4. Kupující má v souladu s §1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). 

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese

Jan Novotný

Voroněžská 10, Brno, PSČ 616 00

e-mail: info@kabelkyzesveta.cz

Je nutné vrácení nebo reklamaci oznámit emailem nebo telefonicky! Adresa pro uplatnění práva z vadného plnění a/nebo vrácení zboží ve lhůtě třiceti (30) dnů bez udání důvodu, tato adresa není adresou pro zasílání zboží! Pro reklamace a vrácení, postupujte podle bodu 5.1 a 5.2 těchto obchodních podmínek.

7. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1. Prodávající tímto kupující (v postavení spotřebitele) ve smyslu ustanovení §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“) informuje, že případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

8.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

V Brně dne 25.9.2017

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Jan Novotný

Voroněžská 2550/10,616 00 Brno,

info@kabelkyzesveta.cz

 

 -    Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  -    Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

  -    Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

  -    Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  -    Podpis spotřebitele/spotřebitelů  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  -    Datum

  (*)   Nehodící   se   škrtněte   nebo   údaje   doplňte.


 [PM1]Myslím, že správně česky jde o doběrečné…